Algemene Voorwaarden

Oriherba,
Postbus 2140, 6020 AC BUDEL.

I. ALGEMEEN
Onder "wij" respectievelijk "ons" in de zin dezer voorwaarden wordt verstaan Oriherba,

II. TOEPASSING
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk dan wel mondeling anders is overeengekomen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen
van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens in geval en in zover inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever door ons schriftelijk zijn geaccepteerd. De met ons gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

III. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Zij zijn gebaseerd op de bij de offerte verstrekte specificaties.
2. De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn eveneens vrijblijvend.
3. De aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhoudingen.

IV. OVEREENKOMSTEN
1. Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door ons, dan wel door een door ons uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.
2. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending daarvan door ons schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
3. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen
mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte ten uitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door ons wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid.

V. LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden geleverd. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
2. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of grondstoffen ons tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
3. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar geworden is, onbetaald heeft gelaten.
4. Vertraagde oplevering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren.
5. Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding daarvan.
6. Wij behouden ons het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.
7. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik waarop de zaken ons terrein verlaten c.q. verlaat of, indien verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is, het ogenblik waarop de zaken ter verzending gereed staan.
8. Voor zover levering op afroep is overeengekomen kunnen wij, bij niet tijdig afroepen, de zaken naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de zaken opslaan. Daarvoor kan door ons, indien gedurende twee maanden géén afroep is gevolgd, een opslagpercentage in rekening worden gebracht.

VI. RISICO
1. In geval van verkoop uit voorraad gaat het risico voor de verkochte zaken op de opdrachtgever over door de enkele afzondering daarvan te harer/zijnen behoeve.
2. In elk geval reizen de zaken op risico van de opdrachtgever en worden ze op haar/zijn risico geladen.
3. De zaken in de meest ruime zin des woords worden onzerzijds niet verzekerd. Wij verzekeren het transport uitsluitend indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en de desbetreffende premies volledig voor zijn/haar rekening neemt. Alsdan zijn wij voor geen enkele schade aansprakelijk.

VII. PRIJZEN
1. Al onze prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend: netto, exclusief BTW en gebaseerd op de kostprijzen, geldig op het ogenblik van aanbieding. Indien in het tijdvak gelegen tussen de datum van bevestiging en die van onze levering onze kostprijzen door welke omstandigheden ook verhoging ondergaan, zullen de in onze bevestiging genoemde prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd.
2. Factoren, welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten van grondstoffen, bewerkingskosten, de verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting en andere belastingen, koers- en valutaverhoudingen.
3. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van verkoop en die van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op de vracht- en/of douanetarieven der zaken of grondstoffen welke wij van onze leveranciers betrekken of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, welke resultaten tengevolge hebben,
die niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd de opdrachtgever dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen van de lopende bestellingen te berekenen. Eventuele consulaire onkosten, alsook alle andere kosten, welke verband houden met het opmaken van consulaire facturen, certificaten van oorsprong etc. worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Onze aanbiedingen en orderbevestigingen steunen op gegevens waarover wij ten tijde van de aanbiedingen en bevestigingen beschikken. Indien daarna onze leverancier zijn prijzen verhoogt, zijn wij gerechtigd die verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitenlandse valuta, waarin wij onze leveranciers moeten betalen, is omgerekend tegen de ten tijde van de aanbieding of orderbevestiging door de Nederlandsche Bank vastgestelde koers. Indien de deviezenbank aan ons voor de verrichting van de betaling in buitenlandse valuta aan onze leveranciers een hoger bedrag in rekening brengt, zullen wij ook dat verschil aan de opdrachtgever in rekening brengen. Wij zijn bereid voorzover mogelijk ingevolge de geldende voorschriften van De Nederlandsche Bank op verzoek van de opdrachtgever en voor diens rekening de benodigde buitenlandse valuta op termijn te dekken. 

5. Tenzij anders overeengekomen worden orders niet franco geleverd, derhalve worden verzend- en administratiekosten alsmede, indien van toepassing, een kleinordertoeslag in rekening gebracht. Een minimale bestelwaarde kan per order c.q. per verzendadres worden vastgesteld. Rembourskosten worden conform de tarieven van TPG-Post doorberekend.

VIII. ZEKERHEIDSSTELLING
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities blijven wij te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever een naar ons oordeel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen zodat diens betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. Wanneer de levering in gedeelten geschiedt wordt iedere zending als een afzonderlijke levering beschouwd en in rekening gebracht. Indien wij zekerheidsstelling verlangen is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op die grond als ontbonden te beschouwen, respectievelijk ontbinding daarvan te vorderen. Indien de gevraagde zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt verstrekt zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, terwijl wij de opdrachtgever van dit voornemen in kennis dienen te stellen en daarbij deze alsnog de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen een door ons te stellen termijn te verstrekken.

IX. OVERMACHT
1. In geval na het tot stand komen der overeenkomst blijkt dat uitvoering daarvan voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat wij ooit tot betaling van schadevergoeding gehouden zijn en zulks onder mededeling aan de opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. Wij zijn dan echter ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te schorsen.
2. Onder overmacht wordt met name, doch niét limitatief begrepen: gebrek aan vervoermiddelen, blokkade of belemmering van transportroute, molest, vijandelijkheden en onlusten of oorlogsverklaring, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende werking, staking of arbeidsonlusten, ijsgang, brand, blikseminslag, wateroverlast en overstroming, natuurrampen, ziekte van epidemisch karakter, technische bedrijfsstoringen, wegvallen van voorzieningen der nutsbedrijven, stagnatie of ernstige vertraging bij toelevering van grond- en hulpstoffen of onderdelen, stagnatie bij reparatie van machines en hulpgereedschappen, tegenvallende oogst van te leveren zaken, beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook. Zo spoedig mogelijk wordt de opdrachtgever op de hoogte gebracht van het intreden van overmacht.
3. Indien onzerzijds slechts tot schorsing van de uitvoering der overeenkomst wordt besloten, wordt ook het aflopen van de overmacht aan de opdrachtgever gemeld, waarna verder uitvoering van de overeenkomst onzerzijds zal volgen.

X. BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij á contant hetzij bij vooruitbetaling via overboeking op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening. Bij uitzondering wordt geleverd op factuur. Facturen dienen te worden betaald strikt binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Het gefactureerde bedrag is na verval van voornoemde dag termijn onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling.
2. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

XI. WANPRESTATIE - TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan diens betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag krijgt gelegd, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of diens ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan ons verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling - terstond opeisbaar.
2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1,5% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip der algehele voldoening.
3. In de onder 1 bedoelde gevallen hebben wij eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten - ook indien een vaste levertijd is overeengekomen -, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter onze keuze, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van onze zijde dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. 
4. Indien de opdrachtgever zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden, zijn wij voorts gerechtigd buiten de koopsom, meerwerk en schadebedragen van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
5. Buitenrechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde voorzien. Zij bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van 70,= Euro.

XII. KLACHTEN
1. De opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde zaken of door ons verrichte werkzaamheden kan gedurende vijf werkdagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen vijf werkdagen nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard en in geval garantie overeengekomen binnen de garantietermijn schriftelijk te worden ingediend.
2. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onder door ons te bepalen voorwaarden.
3. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij alsdan zorg dragen, naar onze keus, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden. Restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten kan slechts bij hoger uitzondering en door ons te bepalen.
4. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende vijf werkdagen na factuurdatum worden ingediend.
5. Het onder 1 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op een enkel stuk of enkele eenheden.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.
7. Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier jegens ons is verleend en jegens ons wordt nagekomen.

XIII. VRIJWARING
1. De opdrachtgever verbindt zich ons te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake de levering uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
2. De door ons verstrekte adviezen zullen naar beste weten en kunnen worden verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor geval zij toch niet, of niet geheel, juist blijken te zijn. De opdrachtgever vrijwaart ons van elke schade die wij c.q. de opdrachtgever c.q. derden zouden kunnen lijden als gevolg van door ons aan opdrachtgever verstrekte adviezen.
3. Onze aansprakelijkheid zal in ieder geval nimmer verder reiken dan het verzekerde bedrag van onze aansprakelijkheidsverzekering.

XIV. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit hoofde van enige overeenkomst welke wij met hem zijn aangegaan, blijven geleverde en nog te leveren zaken ons eigendom, onverminderd overigens de verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling en onverminderd de volledige aansprakelijkheid voor het geleverde van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd door ons geleverde zaken aan derden door te leveren, te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen alvorens deze volledig zijn betaald, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.
3. In het onderhavige geval zijn wij te allen tijde gerechtigd de door ons geleverde zaken op te halen, waarbij de opdrachtgever gehouden is ons toegang tot de ruimte, alwaar de zaken zich bevinden, te verschaffen c.q. wij gerechtigd zijn ons toegang te verschaffen indien de opdrachtgever aan teruggave van de door ons geleverde zaken niet wenst mede te werken. De hiermede ontstane schade en kosten komen volledig ten laste van opdrachtgever.

XV. INFORMATIE - EN MEDEWERKINGSPLICHT WEDERPARTIJ
1. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke wij redelijkerwijze noodzakelijk hebben voor het naar ons oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van ons komen. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
2. Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die wij lijden door deze vertragingen te vergoeden.

XVI. AUTEURSRECHT
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijven de door of vanwege ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma's en calculaties e.d. ons eigendom en dienen op ons verzoek te worden teruggezonden.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma's e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

XVII. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

XVIII. RETENTIERECHT
Wij zijn gerechtigd om zaken die wij van en voor de opdrachtgever onder ons hebben, onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

XIX. VERJARING
Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

XX. GESCHILLEN
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en ons, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter ter onze vestigingsplaats.
Deze voorwaarden zijn van kracht sinds 01 oktober 2012.

Oriherba

Over Oriherba

  • Haringkade 14a - 1976CP IJmuiden
  • +31(0) 621282084
  • info@oriherba.nl

Keurmerken

christian keurmerk

 


logo webwinkelkeur

Webwinkelkeur

keyboard_arrow_up